Doorontwikkeling dyslexieteam

De diagnose en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. De EED-aanvragen in de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meierijstad werden doorgezet naar de gemeente via het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Omdat het BJG echter onvoldoende inhoudelijke kennis heeft over dyslexie en de criteria van EED, hebben de vijf gemeenten van ons samenwerkingsverband in oktober 2016 besloten te starten met een pilot, het dyslexieteam. Het dyslexieteam is verantwoordelijk voor de toegang tot vergoede dyslexiezorg in de vijf gemeenten. Het doel van de pilot is een kwaliteits- en efficiencyslag binnen de dyslexieketen te maken.

Plan voor doorontwikkeling dyslexieteam

Als onderdeel van het project Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp is de afgelopen periode gewerkt aan een plan voor de doorontwikkeling van het dyslexieteam. Er is input gevraagd aan bovenschools deskundigen, intern begeleiders, zorgaanbieders en het dyslexieteam. Wij willen iedereen bedanken voor de waardevolle reacties. Op basis van deze input hebben we een rapportage opgesteld die aan de vijf gemeenten voorgelegd wordt. Als deze akkoord gaan met de rapportage, zal deze verder verspreid worden. Daarnaast is er een werkagenda opgesteld waar projectleider Jeroen Peters samen met het dyslexieteam en andere betrokkenen aan gaat werken de komende tijd. Op een aantal punten zal het nodig zijn om met betrokkenen in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Mogelijk zullen jullie hier de komende maanden voor benaderd worden.

Vier pijlers

De pilot van het dyslexieteam wordt tot eind juli 2019 verlengd en er wordt toegewerkt naar een structurele oplossing. Het is de bedoeling dat per 1 augustus 2019 de pilotfase afgerond wordt. De vier ‘pijlers’ voor doorontwikkeling zijn:

 1. Procesoptimalisatie
  Het gehele proces voor de aanvraag van vergoed EED onderzoek en/of behandeling kan optimaler verlopen. Er lijkt nu af en toe sprake te zijn van dubbel werk en een lange doorlooptijd.
 2. Capaciteit van het dyslexieteam
  Er zijn heldere piekmomenten in de werkverdeling van het dyslexieteam te zien. De vijf gemeenten en het samenwerkingsverband wordt geadviseerd hierop in te spelen en hiervoor voldoende capaciteit in te zetten.
 3. Comorbiditeit
  Er is onduidelijkheid over wat de route is voor leerlingen waarbij sprake is van comorbiditeit. De komende maanden zal, in samenwerking met Jeroen Peters en de vijf gemeenten, gekeken worden hoe hier meer duidelijkheid over gegeven kan worden. We streven naar een heldere route en een eenduidige boodschap door alle betrokkenen.
 4. Preventieve activiteiten
  De vijf gemeenten zien de adviezen aan scholen en gezamenlijke inzet op preventieve activiteiten als belangrijke doorontwikkeling. De komende maanden zal nader onderzocht worden welke preventieve acties denkbaar zijn, zowel voor scholen als voor gemeenten.

 

Telefonisch spreekuur

Vanuit de input wordt ook duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan telefonisch contact met het dyslexieteam. Daarom is er besloten om een wekelijks telefonisch spreekuur in te stellen, elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. Wij zijn op die tijd bereikbaar voor intern begeleiders en zorgaanbieders op het telefoonnummer: 0412-617077. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om, indien noodzakelijk, per mail een telefonische afspraak met ons te maken om casussen te bespreken.

Vagen of onduidelijkheden? Wij zijn per mail te bereiken op: dyslexieteam@swvpo3006.nl of op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur op nummer 0412-617077.

 

 

Tags: