Evaluatie passend onderwijs: wat betekent dit voor ons?

Op maandag 16 november vond in de Tweede Kamer het debat plaats over passend onderwijs. Minister Slob presenteerde hier 25 maatregelen om passend onderwijs te verbeteren voor leerlingen, ouders en leraren. In zijn brief schrijft minister Slob:

Het doel van de voorstellen is dat we nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning kunnen geven. Daarvoor is het cruciaal dat we leraren en schoolleiders meer houvast geven. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen scholen beter faciliteren, ook in de samenwerking met gemeenten.”  

25 maatregelen

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel mooie stappen gezet in het bieden van passend onderwijs. Maar er zijn ook nog voldoende zaken om te verbeteren. In de 25 maatregelen staat bijvoorbeeld dat er een landelijke norm voor basisondersteuning komt, dat er een strakkere zorgplicht komt en dat onnodige reserves voorkomen moeten worden (daar is SWV PO 30 06 al mee bezig). Maar ook dat de verbinding tussen onderwijs en zorg beter kan en dat het daarom belangrijk is om samen te werken met gemeenten.

In de evaluatie staat ook beschreven dat er toe wordt gewerkt naar inclusiever onderwijs, met als doel dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.

Wil je meer weten over de verbeteraanpak en de maatregelen? Onderaan deze pagina kun je de documenten terugvinden.

Waar gaan we binnen ons samenwerkingsverband (SWV PO 30 06) mee aan de slag?

Veel van de punten die genoemd worden in de 25 maatregelen hebben al een plek in ons ondersteuningsplan en in onze speerpunten. Het zijn dus zaken waar we al consequent aan werken,  flinke stappen in gezet hebben en blijven zetten. Daar zijn we trots op!

Maar natuurlijk kijken we goed op welke gebieden we nog een opdracht hebben. Deze zaken nemen we nadrukkelijk mee in ons jaarplan 2021, dat we in december vaststellen. Het gaat om de volgende punten:

  • We gaan monitoren en analyseren hoe we omgaan met zorgplicht. We maken een factsheet zorgplicht, zodat duidelijk is wanneer daar sprake van is en wie dan welke verantwoordelijkheid heeft.
  • Er komt een steunpunt voor ouders. Dit was overigens al een van onze ambities.
  • We hebben in kaart gebracht welke behoeften thuiszitters en professionals hebben als het gaat om het geven van onderwijs op afstand.
  • Leraren gaan we beter voorbereiden en professionaliseren. (Later deze week volgt daarover meer nieuws!)
  • Het steeds beter faciliteren van het gesprek met stakeholders: wat verstaan we onder inclusie, hoe gaat iedereen de stap naar inclusiever onderwijs zetten en welke ondersteuning is hierbij vanuit ons nodig. En het verder versterken van de verbinding tussen speciaal en regulier onderwijs.
  • Het versterken van de verbinding met onderwijs en jeugdhulp.

Binnenkort delen we ons jaarplan 2021 met daarin de bovenstaande punten.

Bronnen

Kamerbrief ‘Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs’
Bijlage 1: overzicht van geraadpleegde bronnen
Bijlage 2: Beleidsnota evaluatie passend onderwijs