Handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’

Handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’

De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ is gemaakt voor leraren in het basisonderwijs en beschrijft wat nodig is om passend onderwijs te bieden. In de voorbereiding heeft het ministerie van OCW samen met leraren en intern begeleiders een inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden en vragen die er rond passend onderwijs zijn. Deze handreiking geeft feitelijke informatie over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs, schept helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, beantwoordt vragen en laat zien waar leraren terechtkunnen voor hulp en advies.

De handreiking kan ook worden gebruikt om de inrichting van passend onderwijs te bespreken: op school, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Voorop staat dat de ondersteuning past bij wat leerlingen nodig hebben en dat het voor leraren werkbaar moet zijn om deze ondersteuning te bieden.

Download de handreiking