Mooie kansen en even stilstaan

Zo vlak voor kerst ligt er dan toch ineens een langverwacht Coalitieakkoord. Veel mooie woorden en beloftes die aansluiten op het maatschappelijk debat dat we als samenwerkingsverband met onze partners voeren over kansengelijkheid, inclusie, welbevinden en prestatiedruk.

Mooie voornemens

Voor ons zijn met name de volgende voornemens uit het Coalitieakkoord belangrijk:

  • “We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende ouders.
  • We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren. Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.
  • We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.
  • Er komt een ‘masterplan’ zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen. We willen zichtbare verbeteringen op het gebied van de onderwijskwaliteit in het algemeen en de basisvaardigheden in het bijzonder.
  • We kiezen voor een structurele versterking van scholen met veel leerachterstanden. Gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak, zodat elk kind de beste kans krijgt.
  • We verbeteren de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. We stimuleren brede en verlengde brugklassen met oog voor de talenten van elke leerling.
  • We gaan verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan.
  • We verbreden het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid.

 

Het zijn kansen voor een mooi perspectief en ontwikkeling.

Maar om stilstand te voorkomen… moet je regelmatig even ergens bij stilstaan. Laten we dat de komende dagen doen.

We wensen je fijne feestdagen en zien je graag gezond weer terug in 2022!

 

Het team van SWV PO 30 06