Ontwikkelingen meer- en hoogbegaafdheid

De voorbereidingen voor een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 zijn in volle gang. Op dit moment werken diverse werkgroepen aan de zes speerpunten van de nieuwe beleidsperiode. Eén van deze speerpunten is meer- en hoogbegaafdheid. Samen met onze partners hebben we de ambitie om tot een dekkend netwerk binnen deze regio te komen voor leerlingen die op dit vlak een ondersteuningsbehoefte hebben.

Knelpunten

Het thema meer- en hoogbegaafdheid is binnen SWV 30 06 (zowel PO als VO) op verschillende momenten en plekken genoemd als een aandachtsgebied. Zo geven veel scholen in hun analyse aan dat meer- en hoogbegaafdheid een ontwikkelpunt is. Diverse schoolbesturen hebben het afgelopen jaar middelen, die beschikbaar werden gesteld door het samenwerkingsverband, geïnvesteerd in het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook tijdens besprekingen met SO-experts en BD’ers was meer- en hoogbegaafdheid een terugkerend agendapunt.

Op basis van deze signalen ontstond er een beeld van de mogelijke knelpunten:

  1. Er is meer aandacht nodig voor het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisondersteuning. Expertise lijkt onvoldoende aanwezig te zijn.
  2. Het aanbod binnen de plusklassen is onvoldoende geborgd en lijkt enorm te verschillen per bestuur . Het is niet overal duidelijk of plusklassen wel of niet onder de basisondersteuning vallen.
  3. Er is nog geen fulltime meer- en hoogbegaafdheidsvoorziening binnen SWV 30 06, terwijl hier wel behoefte aan lijkt te zijn.
  4. Er is een aanbod nodig om een doorgaande lijn tussen PO en VO te realiseren.

 

Ambities

Onze ambitie is om samen tot een dekkend netwerk binnen deze regio te komen voor leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid. Dat doen we op een aantal manieren:

  • We gaan samen omschrijven wat we onder basisondersteuning en lichte ondersteuning verstaan op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, zodat we op elke school een kwalitatief goed aanbod hebben. Het samenwerkingsverband (PO en VO gezamenlijk) richt een steunpunt in waar scholen terecht kunnen voor advies, hulp en tools.
  • Omdat ons aanbod in de regio niet dekkend is, bekijken we de mogelijkheden voor specialistische voorzieningen.
  • Voor leerlingen die toe zijn aan het voortgezet onderwijs bekijken we samen met het voortgezet onderwijs hoe we een doorgaande leerlijn met de juiste ondersteuning kunnen bieden.

 

Samenwerking met Voortgezet Onderwijs, waaronder Titus Tussenjaar

Het aankomende schooljaar 2019-2020 start Het Hooghuis locatie Titus Brandsmalyceum met het Titus Tussenjaar. Dit tussenjaarprogramma is bestemd voor leerlingen die klaar zijn met het basisschool-curriculum, maar nog niet toe zijn aan de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs. Het programma wordt ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen die de mogelijkheid hebben om na het tussenjaar te starten in leerjaar 1 van het gymnasium of het atheneum. Het programma wordt door het TBL in co-creatie met het SWV PO 30 06 en de daarbij aangesloten schoolbesturen ontwikkeld en uitgevoerd. Lees meer

Zo werken we samen aan het realiseren van een dekkend netwerk voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onze regio. Initiatieven van andere VO scholen die hieraan bijdragen zullen we ook van harte ondersteunen.

Via de website houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen.