Update van de ondersteuningsspecialisten

Sinds 1 januari 2020 zijn de ondersteuningsspecialisten in dienst van ons samenwerkingsverband. Daardoor ontstaat meer eenduidigheid in de werkwijze en kunnen zij meer preventief, sneller handelen (zie dit eerdere bericht). Een update!

Kortere lijnen door koppeling aan besturen

De afgelopen periode is gestart met het toewerken naar een nieuwe werkwijze, die als doel heeft de scholen nog beter te kunnen ondersteunen en meer preventief te kunnen arrangeren. De nieuwe werkwijze houdt onder andere in dat een of meerdere ondersteuningsspecialisten gekoppeld worden aan de trajectbegeleiders passend onderwijs, en daarmee aan de besturen. Dat zorgt voor kortere lijnen en minder bureaucratie.

Afspraken op bestuursniveau

Met alle besturen worden de komende weken bestuursgesprekken gevoerd over de gewenste inzet van de ondersteuningsspecialisten. In die gesprekken kan de trajectbegeleider passend onderwijs en/of de bestuurder aangeven wat nodig is en welke kansen er zijn. Daarnaast geeft SWV PO 30 06 aan wat op basis van leerlingenaantallen en andere cijfers een reële inzet is. Zo komen de besturen en het samenwerkingsverband samen tot heldere afspraken.

Doelgericht werken

De trajectbegeleiders passend onderwijs, de scholen en de ondersteuningsspecialisten bepalen met elkaar waarvoor de ondersteuningsspecialisten precies worden ingezet. Binnen deze ruimte valt ook de inzet voor consultatie en advies. Gedurende het schooljaar wordt geëvalueerd hoe het staat met het realiseren van de doelen die samen bepaald zijn.

We willen op deze manier zo laagdrempelig en doelgericht mogelijk werken, met weinig bureaucratie. De procedure kan per bestuur iets verschillen, zodat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigen werkwijze en identiteit van een bestuur.

Generalist en specialist

Een ondersteuningsspecialist kan gekoppeld zijn aan een bestuur (generalist) of ingezet worden bij elk bestuur als er een specifieke expertise nodig is (bijvoorbeeld rondom Mytyl-problematiek en het Syndroom van Down). Ook zijn er ondersteuningsspecialisten die beide rollen hebben. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd beslissen we wie aan welk bestuur gekoppeld wordt.

De nieuwe werkwijze hebben we in beeld gebracht in deze factsheet.

Op naar 2020-2021

In het begin van het nieuwe schooljaar zal per bestuur duidelijk worden wat de doelen zijn voor het komende schooljaar, hoe de ondersteuningsspecialisten worden ingezet en wanneer er geëvalueerd wordt.

Meer weten?