Update speerpunt overstappen

Overstappen is een van de speerpunten van ons ondersteuningsplan. Overstappen houdt in dat een kind van het speciaal (basis)onderwijs teruggaat naar het reguliere onderwijs. Of van het speciaal onderwijs naar het speciaal basisonderwijs. Overstappen is een goede optie als een leerling daardoor terecht komt op een plek die hem meer ontwikkelingskansen biedt. Ons doel is immers dat we elk kind de best passende onderwijsplek bieden.

In het ondersteuningsplan hebben we als doel afgesproken dat we komen tot meer duidelijkheid en een beter gestroomlijnd proces rondom overstappen. Om een goed beeld te krijgen van waar verbeterkansen zitten, hebben we een werkgroep samengesteld die bestaat uit trajectbegeleiders passend onderwijs, ondersteuningsspecialisten en afgevaardigden van het samenwerkingsverband. We hebben een opzet gemaakt van hoe we kunnen samenwerken binnen overstaptrajecten en welke extra ondersteuning mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband.

Deze opzet is besproken met SO en SBO scholen. Tijdens die gesprekken hebben we met elkaar gesproken over waar samenwerking bij overstappen beter kan en wat scholen nodig hebben. Dat heeft gezorgd voor een aantal tips en aandachtspunten.

Daarnaast is een analyse uitgevoerd op de (her)aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze aanvragen moet er antwoord gegeven worden op de vraag “Wat is er nodig voor overstappen?”. Uit de analyse komt naar voren dat dit niet altijd een onderbouwd inhoudelijk antwoord lijkt op te leveren. Hierover kunnen we met elkaar in gesprek en kan samen worden bekeken wat scholen nodig hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een factsheet overstappen. Het doel daarvan is dat duidelijker wordt welke stappen er gezet moeten worden bij overstappen en wie welke rol heeft. We verwachten dat de factsheet overstappen rond eind mei gereed is. Natuurlijk volgt er dan een nieuw bericht.