Wie doet wat

Blok_Handige_links
Blok_NT2_en_VVE
Blok_vragen
Blok_Handige_links
Blok_NT2_en_VVE
Blok_vragen

Wie doet wat

 

Binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband werken we samen met diverse partners die extra ondersteuning kunnen bieden.

 

Kinderen met een visuele beperking (cluster 1)

Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen binnen SWV PO 30 06 worden verzorgd door Vivis Onderwijs (Bartiméus en Koninklijke Visio). Deze koepelorganisatie

verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland. Een kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een specifieke onderwijssetting van Bartiméus of Koninklijke Visio. De overige 75% van deze kinderen volgt thuisnabij onderwijs op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante ondersteuning vanuit Vivis Onderwijs. Meer informatie is te lezen op pagina 21 van het ondersteuningsplan 2018-2019.

 

Kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (cluster 2)

SWV PO 30 06 werkt samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen voor de regio’s Oss en Uden en met de Taalbrug Eindhoven voor de regio’s Veghel en St. Oedenrode (Meijerijstad). Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

 

Kinderen met een taalachterstand (NT2 en VVE) (gemeentelijke regelingen)

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. In Nederland vindt NT2 aan kinderen onder andere plaats in zogenaamde schakel- of taalklassen op basisscholen en middelbare scholen. Het doel is deze kinderen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie.
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.
Hoe NT2 en VVE geregeld is verschilt per gemeente. Op deze pagina staat meer informatie.

 

Kinderen met dyslexie (gemeentelijke regelingen)

Binnen de regio van ons samenwerkingsverband hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. Als de school gehandeld heeft volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en dit niet voldoende lijkt, dan kan de school – in overleg met de ouders – afwegen of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar dyslexie. De school dient dan een aanvraag in bij het Dyslexieteam. Dit team toetst of het kind in aanmerking komt voor nader onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Zo ja, dan stuurt de deskundige van het Dyslexieteam de aanvraag naar de betreffende gemeente. Lees het stappenplan en de werkwijze.

 

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben

Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een professioneel ondersteuningsteam. Alle scholen (PO en VO) in de regio 30 06 kunnen een beroep doen op de Basisteams Jeugd &Gezin (BJG). Dit zowel voor algemeen advies en preventieve aanpakken als voor specifieke, lichtere ondersteuning voor leerling en gezin. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen een BJG die door de intern begeleider te benaderen zijn. Daarnaast zitten zij gezamenlijk in een ondersteuningsteam. De aansluiting van het reguliere onderwijs op de jeugdhulp is daarmee georganiseerd. Het BJG is tevens de toegang tot zwaardere, specialistische vormen van jeugdhulp waar een verleningsbesluit voor nodig is.

 

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, hebben de partners van het samenwerkingsverband Denksleutels en MIND-opdrachtkaarten ontwikkeld.

  • Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. De denksleutels zijn te gebruiken voor peuters en kleuters, maar ook zeer geschikt voor oudere leerlingen van een basisschool. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld met voorbeeldvragen. De denksleutels zijn gebaseerd op the Thinkers Keys van de Australiër, Tony Ryan (1998). Download hier de Denksleutels
  • De MIND-opdrachtkaarten zijn ontworpen om peuters en kleuters cognitief uit te dagen. Ze bieden leidsters en leerkrachten voorbeelden van hoe je dit in je eigen groep kunt doen, zonder dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze apart behandeld worden. De meeste opdrachten zijn inpasbaar in de normale setting van een peuter- of kleutergroep. Naast een handleiding en voorbeeldkaarten kun je een sjabloon downloaden om je eigen opdrachtkaarten te maken. Download hier de MIND-opdrachtkaarten

 

Kinderen (met passend onderwijs) die naar het voortgezet onderwijs gaan

SVW PO 30 06 werkt samen met Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

 

Project ‘jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp’

SVW PO 30 06 werkt samen met de vijf gemeenten in de regio aan het project jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp.