Wie doet wat

Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_NT2_en_VVE
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_NT2_en_VVE
Navigeer naar_vragen

Wie doet wat?

 

Binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband werken we samen met diverse partners die extra ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met specifieke behoeften.

 

Kinderen met een visuele beperking (cluster 1)

Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen binnen SWV PO 30 06 worden verzorgd door Vivis Onderwijs (Bartiméus en Koninklijke Visio). Deze koepelorganisatie verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland. Een kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een specifieke onderwijssetting van Bartiméus of Koninklijke Visio. De overige 75% van deze kinderen volgt thuisnabij onderwijs op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante ondersteuning vanuit Vivis Onderwijs.

 

Kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (cluster 2)

SWV PO 30 06 werkt samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen voor de regio’s Oss en Uden en met de Taalbrug Junior voor de regio’s Veghel en St. Oedenrode (Meijerijstad). Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

 

Kinderen met een taalachterstand (VVE en NT2) (gemeentelijke regelingen)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met een verhoogde kans op een (taal)achterstand extra te ondersteunen bij hun taalontwikkeling, zodat zij met meer succes in groep 3 kunnen starten. Voorschoolse educatie is bedoeld voor doelgroeppeuters in de kinderopvang en vroegschoolse educatie voor doelgroepkleuters in groep 1 en 2.

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat in het onderwijs gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is bedoeld voor kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Hoe VVE en NT2 geregeld is verschilt per gemeente. Kijk hiervoor op deze pagina.

 

Kinderen met dyslexie (gemeentelijke regelingen)

Binnen de regio van ons samenwerkingsverband hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. Als de school gehandeld heeft volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en dit niet voldoende lijkt, dan kan de school – in overleg met de ouders – afwegen of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar dyslexie. De school dient dan een aanvraag in bij het dyslexieteam. Dit team toetst of het kind in aanmerking komt voor nader onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Zo ja, dan stuurt de deskundige van het dyslexieteam de aanvraag naar de betreffende gemeente. Meer informatie is te vinden op de pagina van het Steunpunt Dyslexie.

 

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben

Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een professioneel ondersteuningsteam. Alle scholen (PO en VO) in de regio 30 06 kunnen een beroep doen op de Basisteams Jeugd & Gezin (BJG). Dit zowel voor algemeen advies en preventieve aanpakken als voor specifieke, lichtere ondersteuning voor leerling en gezin. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen een BJG die door de intern begeleider te benaderen zijn. Daarnaast zitten zij gezamenlijk in een ondersteuningsteam. De aansluiting van het reguliere onderwijs op de jeugdhulp is daarmee georganiseerd. Het BJG is tevens de toegang tot zwaardere, specialistische vormen van jeugdhulp waar een verleningsbesluit voor nodig is.

 

Kinderen (met passend onderwijs) die naar het voortgezet onderwijs gaan

SVW PO 30 06 werkt samen met Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.