Wie doet wat

Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners
Navigeer naar_vragen

Wie doet wat

 

Basisondersteuning is de ondersteuning die op elke school binnen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 beschikbaar is. Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Is er meer nodig dan de basisondersteuning? Dan komt Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 in beeld.

 

Consultatie en advies

Bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen kan een beroep gedaan worden op de ondersteuningsspecialisten van het samenwerkingsverband. De intern begeleider doet de aanvraag via TOP dossier.

 

Dyslexie

Als de school gehandeld heeft volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en dit niet voldoende lijkt, dan kan de school – in overleg met de ouders – afwegen of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar dyslexie. Is dat het geval, dan kan de school via TOP dossier een aanvraag voor EED-diagnostiek (Ernstige Eenvoudige Dyslexie) indienen bij het Dyslexieteam. Dit team toetst of de aanvraag volledig is en of het kind in aanmerking komt voor nader onderzoek. Zo ja, dan stuurt de deskundige van het Dyslexieteam de aanvraag naar de betreffende gemeente. Meer informatie en het stappenplan is te vinden op de pagina van het Steunpunt dyslexie.

 

Basisschoolarrangement

Elke school kan de trajectbegeleider passend onderwijs van het schoolbestuur inschakelen. We adviseren hier niet te lang mee te wachten, omdat tijdige actie kan voorkomen dat de zorgvraag zwaarder wordt.
De trajectbegeleider passend onderwijs kijkt en denkt mee en kan een multidisciplinair overleg organiseren. Via TOP dossier kan de trajectbegeleider passend onderwijs ook een arrangement specialistische expertise aanvragen bij het samenwerkingsverband.

 

Speciaal (basis)onderwijs

Is bovenstaande ondersteuning niet voldoende voor de behoeften van het kind? Dan bekijkt het multidisciplinaire team van de school of een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) kan bieden. Voor een plek op het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school waar het kind zit vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband via TOP dossier. Deze aanvraag wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband (de ACTA: Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen) beoordeeld en besproken met de trajectbegeleider passend onderwijs. De commissie bepaalt binnen 6 weken of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend en voor welke periode. Zowel de (huidige) school als de ouders ontvangen hier vervolgens per post bericht over. De school zoekt vervolgens samen met de ouders naar een goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. De ouders melden zelf hun kind aan op de nieuwe school.

 

Verlenging aanvragen

De toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Loopt deze af en is verlenging nodig? Dan dient de school, na contact met de ouders, een aanvraag voor verlenging in bij het samenwerkingsverband. Ook in dit geval wordt de aanvraag beoordeeld door de ACTA en ontvangt de school een bericht over het besluit, dat vervolgens gedeeld wordt met de ouder.
Let op: een verzoek voor verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (TLV SO) moet ingediend worden bij het samenwerkingsverband dat de toelaatbaarheidsverklaring eerder heeft afgegeven, ook als een kind inmiddels naar een andere regio is verhuisd.

 

Meer weten?

Bekijk hier de veelgestelde vragen voor scholen.