Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplan
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Ondersteuningsplan
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten

Ondersteuningsplanraad

 

De Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van SWV PO 30 06. Via de OPR hebben ouders, leerlingen en docenten medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband.

 

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban. Meer over de OPR lees je in de flyer.

 

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement (te vinden op de pagina Downloads). In deze formele stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn.

 

Meer weten? Lees het interview met OPR lid Jikke Talla-Planting.

 

Heeft u vragen aan de OPR? Dan kunt u een e-mail sturen naar opr@swvpo3006.nl.