Steunpunt dyslexie

Blok_Steunpunt_Dyslexie
Blok_Steunpunt_Dyslexie

Steunpunt dyslexie

 

Het steunpunt dyslexie is geen fysieke plek, maar een combinatie van documenten/kennis en professionals: het dyslexieteam.

 

Het dyslexieteam heeft drie taken:

  • Het beoordelen van aanvragen voor vergoed onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en het doorsturen van deze aanvragen naar de betreffende gemeente. De beoordeling bestaat uit screening van leerlingdossiers op de criteria van achterstand en hardnekkigheid van het technisch lees- en/of spellingsprobleem.
  • Het beantwoorden van consultatievragen van onder andere intern begeleiders over lees- en spellingsproblemen. Het dyslexieteam denkt dan mee over of de leerling in aanmerking kan komen voor de vergoedingsregeling of welke ondersteuning er nog geboden moet worden om te voldoen aan de criteria. Daarnaast is het mogelijk om het dyslexieteam te consulteren om mee te laten denken bij de invulling van goed lees- en spellingonderwijs.​
  • Het beoordelen van aanvragen voor verlenging van behandeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Het dyslexieteam bestaat uit twee onafhankelijke leden. Zij zijn niet verbonden aan een school, bestuur of gemeente en kunnen aanvragen daardoor objectief beoordelen. Beide leden zijn orthopedagoog en hebben de nodige expertise en ervaring in huis.

 

De doorontwikkeling van het dyslexieteam

Een van de speerpunten uit het ondersteuningsplan is dyslexie. Ieder jaar beschrijven we in het jaarplan wat concrete actiepunten en doelstellingen zijn. Samen met de vijf gemeenten wordt onderzocht hoe we nog beter samen kunnen werken en nog efficiënter en meer preventief kunnen werken.

 

Werkwijze dyslexieteam

Het dyslexieteam beoordeelt aanvragen op basis van binnenkomst. Scholen zijn samen met ouders verantwoordelijk voor het aanvragen van het onderzoek. Scholen bezitten de aan te leveren informatie, ouders moeten instemmen met het doen van een aanvraag. Het streven is dat ouders binnen 8 weken een (positieve of negatieve) beschikking thuis krijgen. Het dyslexieteam heeft daarom uiterlijk 7 weken de tijd om een oordeel te geven. De gemeente verstuurt dan binnen één week de beschikking naar het woonadres van de leerling en naar de gekozen zorgaanbieder. Uiteraard is het streven om in minder dan 7 weken tot een oordeel te komen. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in het stappenplan (zie documenten hieronder).

 

Aanvragen voor verlenging

Aanvragen voor verlenging van behandeling worden eveneens beoordeeld door het dyslexieteam. Deze aanvragen moet de zorgaanbieder indienen middels het formulier Aanvraagformulier verlenging behandeling EED. Een verlenging van behandeling kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aangevraagd worden.

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient de oorspronkelijk afgegeven verleningsbeschikking meegestuurd te worden. Als het dyslexieteam de aanvraag accordeert, dan wordt deze doorgezet naar de woongemeente van de leerling. De gemeente zal dan binnen maximaal één week de verleningsbeschikking per post naar de ouders sturen en naar de zorgaanbieder.

 

Documenten en formulieren

Meer informatie over de werkwijze van het dyslexieteam is te vinden in onderstaande documenten.

 

Formulieren:

Contactgegevens

In verband met de corona maatregelen en het thuiswerken hebben we tijdelijk geen telefonisch spreekuur voor intern begeleiders en zorgaanbieders. Zij kunnen hun vragen wel per e-mail stellen. Ook is het mogelijk om via e-mail een telefonische afspraak in te plannen. Stuur je vraag of verzoek voor een afspraak naar het e-mailadres dyslexieteam@swvpo3006.nl.

 

Nieuwsberichten over dyslexie

April 2020: SWV PO 30 06 best practise voor Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Februari 2020: Update speerpunt dyslexie

Juni 2019: Akkoord op doorontwikkeling dyslexieteam

Januari 2019: Dyslexieteam, 4 pijlers

 

Dyslexie en corona

Bekijk de themapagina Dyslexie op Passend onderwijs thuis.

Nieuwsbericht mei 2020
Nieuwsbericht april 2020

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik informatie vinden over het dyslexieteam?

We plaatsen informatie over dyslexie zoveel mogelijk op deze pagina van het steunpunt. Op een aantal andere plekken is ook informatie te vinden:

EED-aanvraag (informatie voor professionals)

Wanneer voldoet een leerling aan het criterium van achterstand voor vergoed onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)?

Er wordt voldaan aan het criterium van achterstand als:

  • Een leerling op drie opeenvolgende (hoofd)meetmomenten een V-(min)/E-score (laagste 10%) behaalt op de DMT (= technisch lezen).
  • Een combinatie van 3x een V-(min)/E-score voor spelling én 3x een V/lage D-score (laagste 16%) op de DMT (= technisch lezen).

Meer informatie over het criterium van achterstand staat in het document ‘doelen en werkwijze’.

Wanneer voldoet een leerling aan het criterium van hardnekkigheid voor vergoed onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)?

Blijft de lees- en/of spellingontwikkeling achter ondanks goed uitgevoerde en voldoende intensieve interventies op zorgniveau 2 en 3? Dan worden de lees-/spellingsproblemen hardnekkig genoemd. De lees- en/of spellingontwikkeling stagneert en de leerling profiteert niet of nauwelijks van de geboden interventies. De school onderbouwt de hardnekkigheid door te omschrijven welke ondersteuning geboden is en documenteert deze op een duidelijke manier in het leerlingdossier.

Meer informatie over het criterium van hardnekkigheid staat in het document ‘doelen en werkwijze’.

Zijn de criteria voor EED in het speciaal (basis)onderwijs dezelfde als in het regulier onderwijs?

Ja, ook wat betreft comorbiditeit.

Hoe ga je om met (hoog)begaafde leerlingen en het vermoeden van dyslexie?

Een van de kenmerken van dyslexie is dat een leerling moeite heeft met het decoderen van woorden. Deze woorddecodeervaardigheid staat los van de begaafdheid van de leerling. Er is daarom geen reden om bij hoogbegaafde leerlingen af te wijken van de geldende criteria.

Hoe ga je om met (laag)begaafde leerlingen en het vermoeden van dyslexie?

Bij een IQ van minder dan 90 wordt geadviseerd te starten met 10 tot 15 behandelingen, waarna evaluatie plaatsvindt of er vooruitgang wordt geboekt. Afhankelijk van de bevindingen kan het behandeltraject worden voortgezet of beëindigd.

Bij een IQ van minder dan 70 is sprake van belemmerende comorbiditeit, waarbij de eerste diagnose een verstandelijke beperking is. Er volgt dan geen behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie.

Is comorbiditeit van invloed op de aanvraag voor vergoede dyslexiezorg?

Ja, voordat een leerling in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, dient de comorbiditeit onder controle te zijn. Zie hiervoor de richtlijn Comorbiditeit.

Hoe moet worden omgegaan met doublures?

Zie hiervoor de richtlijn Omgaan met doublures.

Mag de school van drie hoofdmeetmomenten afwijken?

Nee, bij SWV PO 30 06 werken we bij een EED-aanvraag alleen met de scores op hoofdmeetmomenten. Tussenmetingen worden niet meegerekend.

Als een leerling zowel op lezen als op spelling een E-score heeft, moet dan op beide onderdelen ondersteuning op zorgniveau 3 geboden worden; dus twee keer 60 minuten per week?

Bij lage functioneringsniveaus lopen lezen en spellen voortdurend door elkaar en daarvoor moet een geïntegreerde aanpak worden geboden. Dat houdt ook in dat eenmaal 3 keer 20 minuten extra ondersteuning op niveau 3 volstaat.

Bij zorgniveau 3 is altijd lezen en spellen geïntegreerd,  waarbij het accent kan verschuiven, afhankelijk van waar de grootste problemen liggen en in welke fase van technisch lezen en spellen de leerling zit.

Kan een leerling van het voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor de vergoeding?

Nee, de gemeente geeft alleen vergoeding voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie voor leerlingen van het primair onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs). In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 24 oktober 2018, heeft deze hoogste rechter aangegeven dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor vergoede dyslexiezorg in het geval van ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen in het basisonderwijs die tussen de 7 en 12 jaar oud zijn.

Hoe lang duurt het voordat er een besluit wordt genomen door het dyslexieteam?

Ouders hebben er recht op om binnen 8 weken duidelijkheid te hebben over de toekenning van vergoede dyslexiezorg. Het dyslexieteam heeft, zodra het dossier compleet is, 7 weken om het dossier te beoordelen. De gemeente heeft 1 week om de beschikking naar ouders te sturen. Uiteraard is het dyslexieteam voornemens om zo snel mogelijk helderheid te geven, dit lukt meestal binnen vier weken.

Na de beoordeling door het dyslexieteam

Wat gebeurt er als de aanvraag als ‘positief’ beoordeeld wordt door het dyslexieteam?

Na een positieve feedback mailt het Dyslexieteam de aanvraag (beveiligd en ondertekend) naar de backoffice/medewerker van de desbetreffende gemeente. Deze aanvraag bestaat uit het door de ouders ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (Aanvraagformulier Verleningsbeschikking EED).

De gemeente zorgt voor het afgeven van de verleningsbeschikking voor dyslexiezorg. Deze beschikking (in 1e instantie bedoeld voor de diagnosestelling en – als de diagnose EED wordt gesteld – ook voor de behandeling) krijgen de ouders per post toegestuurd en verstuurt de gemeente naar de gekozen zorgaanbieder. Ouders kunnen met deze beschikking naar een gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze. De meest recente lijst is hier te vinden.

Wat gebeurt er als de aanvraag als ‘negatief’ beoordeeld wordt door het dyslexieteam?

Na een negatieve feedback het Dyslexieteam de aanvraag (beveiligd) naar de backoffice/medewerker van de desbetreffende gemeente. De dyslexiedeskundige onderbouwt hierbij kort wat maakt dat het dossier (nog) niet voldoet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg.

Indien ouders het hier niet mee eens zijn, dan kunnen zij bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Hoe dat moet staat op de beschikking die ouders van de gemeente ontvangen.

Komt de leerling niet in aanmerking voor behandeling door een dyslexiebehandelaar? Dan zal de school op basis van haar zorgplicht zorgen voor extra ondersteuning op school. Hoe dat in de praktijk gaat, bespreekt de school met de ouders.

We gaan verhuizen naar een andere gemeente, hoe moet het nu met de behandeling?

Landelijk is afgesproken dat als een jeugdige naar een andere gemeente gaat verhuizen de nieuwe gemeente de beschikking overneemt zodat de behandeling kan worden afgerond.