Steunpunt dyslexie

Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt
Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt

Steunpunt dyslexie

 

Het steunpunt dyslexie is geen fysieke plek, maar een combinatie van documenten/kennis en professionals: het dyslexieteam.

 

Het dyslexieteam heeft drie taken:

  • Het beoordelen van aanvragen voor vergoed onderzoek naar ernstige dyslexie (ED) en het doorsturen van deze aanvragen naar de betreffende gemeente. De beoordeling bestaat uit screening van leerlingdossiers op de criteria van achterstand en hardnekkigheid van het technisch leesprobleem.
  • Het beantwoorden van consultatievragen van onder andere intern begeleiders over lees- en spellingsproblemen. Het dyslexieteam denkt dan mee over of de leerling in aanmerking kan komen voor de vergoedingsregeling of welke ondersteuning er nog geboden moet worden om te voldoen aan de criteria. Daarnaast is het mogelijk om het dyslexieteam te consulteren om mee te laten denken bij de invulling van goed lees- en spellingonderwijs.​
  • Het beoordelen van aanvragen voor verlenging van behandeling voor ernstige dyslexie.

Het dyslexieteam bestaat uit twee leden met veel expertise en ervaring. Zij beoordelen de aanvragen objectief.

 

Data helpt om te verbeteren

Het samenwerkingsverband en de vier gemeenten monitoren en gebruiken data van aanvragen. Bijvoorbeeld over welke scholen veel en weinig aanvragen hebben en in welk leerjaar scholen vooral een aanvraag doen. Deze data gebruiken we om met scholen in gesprek te gaan en meer preventief te werken. Goede dyslexiezorg sluit aan bij de drie thema’s van ons ondersteuningsplan (een sterke basis op elke school, leren van en met elkaar, goede samenwerking met partners) en draagt zo bij aan meer inclusief onderwijs.

 

Werkwijze dyslexieteam

De school bepaalt welke twee momenten zij als hoofdmeetmomenten nemen voor kinderen met een vermoeden van dyslexie. Het is belangrijk om een aanvraag te beoordelen aan de hand van de meest recente toetsscores (toetsscores mogen niet ouder zijn dan vijf maanden). Bijvoorbeeld:

    • Aanvragen o.b.v. score toetsmoment januari > aanvraag indienen uiterlijk eind mei
    • Aanvragen o.b.v. score toetsmoment april > aanvraag indienen uiterlijk eind september
    • Aanvragen o.b.v. score toetsmoment juni > aanvraag indienen uiterlijk eind november

 

Het dyslexieteam beoordeelt aanvragen op basis van binnenkomst. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van het onderzoek, waarbij scholen hen ondersteunen omdat zij de beschikbare informatie hebben.

 

Het streven is dat een aanvraag binnen 4 tot 7 werk-/schoolweken beoordeeld wordt. De gemeente verstuurt daarna binnen één week de beschikking naar het woonadres van de leerling en de gekozen zorgaanbieder. Ouders ontvangen dus binnen 5 tot 8 werk-/schoolweken na het indienen van de aanvraag een (positieve of negatieve) beschikking thuis. Vrije dagen en vakanties worden niet meegerekend in de verwerkingstijd. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in het stappenplan (zie documenten hieronder).

 

Aanvragen rondom de zomervakantie

Aanvragen ingediend voor 1 juni, worden voor de zomervakantie beoordeeld. Wordt een aanvraag na 1 juni, maar voor de zomervakantie ingediend, dan beoordelen wij of het haalbaar is om deze nog voor de zomervakantie te beoordelen of dat het na de zomervakantie beoordeeld wordt.

 

Aanvragen voor verlenging

Een verlenging van behandeling kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aangevraagd worden. Aanvragen voor verlenging van behandeling worden eveneens beoordeeld door het dyslexieteam. Het dyslexieteam heeft uiterlijk 8 weken de tijd om het dossier te beoordelen.

De verlengingsaanvraag moet de zorgaanbieder indienen middels het formulier Aanvraagformulier verlenging behandeling ED. Naast het ingevulde aanvraagformulier dient de zorgaanbieder de oorspronkelijk afgegeven verleningsbeschikking, het onderzoeksverslag, de behandelplannen en de (recente) toetsresultaten/ evaluatie van de behandelperiodes mee te sturen. Ten slotte dient de behandelaar te onderbouwen wat de meerwaarde en de doelen van een eventuele verlenging zijn. School levert via Topdossier de handelingsplannen aan die gedurende de inzet van de dyslexiebehandeling zijn gevolgd. Als het dyslexieteam de aanvraag accordeert, dan wordt deze doorgezet naar de woongemeente van de leerling. De gemeente zal dan binnen maximaal één week de verleningsbeschikking/brief per post naar de ouders sturen en naar de zorgaanbieder.

 

Documenten en formulieren

Meer informatie over de werkwijze van het dyslexieteam is te vinden in onderstaande documenten.

 

Formulieren:

 

Contactgegevens

Intern begeleiders en zorgaanbieders kunnen het dyslexieteam bereiken via het e-mailadres dyslexieteam@swvpo3006.nl.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik informatie vinden over het dyslexieteam?

We plaatsen informatie over dyslexie zoveel mogelijk op deze pagina van het steunpunt. Op een aantal andere plekken is ook informatie te vinden:

ED-aanvraag (informatie voor professionals)

Wanneer voldoet een leerling aan het criterium van achterstand voor vergoed onderzoek naar ernstige dyslexie (ED)?

Er wordt voldaan aan het criterium van achterstand als:

  • Een leerling op drie opeenvolgende (hoofd)meetmomenten een V-(min)/E-score (laagste 10%) behaalt op de DMT (= technisch lezen).

Meer informatie over het criterium van achterstand staat in het document ‘doelen en werkwijze’.

Wanneer voldoet een leerling aan het criterium van hardnekkigheid voor vergoed onderzoek naar ernstige dyslexie (ED)?

Blijft de leesontwikkeling achter ondanks goed uitgevoerde en voldoende intensieve interventies op zorgniveau 2 en 3? Dan worden de leesproblemen hardnekkig genoemd. De leesontwikkeling stagneert en de leerling profiteert niet of nauwelijks van de geboden interventies. De school onderbouwt de hardnekkigheid door te omschrijven welke ondersteuning geboden is en documenteert deze op een duidelijke manier in het leerlingdossier.

Meer informatie over het criterium van hardnekkigheid staat in het document ‘doelen en werkwijze’.

Zijn de criteria voor ED in het speciaal (basis)onderwijs dezelfde als in het regulier onderwijs?

Ja, ook wat betreft comorbiditeit.

Hoe ga je om met (hoog)begaafde leerlingen en het vermoeden van dyslexie?

Een van de kenmerken van dyslexie is dat een leerling moeite heeft met het decoderen van woorden. Deze woorddecodeervaardigheid staat los van de begaafdheid van de leerling. Er is daarom geen reden om bij hoogbegaafde leerlingen af te wijken van de geldende criteria.

Hoe ga je om met (laag)begaafde leerlingen en het vermoeden van dyslexie?

Bij een IQ van minder dan 90 wordt geadviseerd te starten met 10 tot 15 behandelingen, waarna evaluatie plaatsvindt of er vooruitgang wordt geboekt. Afhankelijk van de bevindingen kan het behandeltraject worden voortgezet of beëindigd.

Bij een IQ van minder dan 70 is sprake van belemmerende comorbiditeit, waarbij de eerste diagnose een verstandelijke beperking is. Er volgt dan geen behandeling voor ernstige dyslexie.

Hoe moet worden omgegaan met doublures?

Zie hiervoor de richtlijn Omgaan met doublures.

Mag de school van drie hoofdmeetmomenten afwijken?

Nee, bij een ED-aanvraag zijn er drie hoofdmeetmomenten verplicht. De tussenmetingen zijn ook verplicht, zodat het handelingsplan gevaluteerd en aangepast kan worden.

Als een leerling zowel op lezen als op spelling een E-score heeft, moet dan op beide onderdelen ondersteuning op zorgniveau 3 geboden worden; dus twee keer 60 minuten per week?

Bij lage functioneringsniveaus lopen lezen en spellen voortdurend door elkaar en daarvoor moet een geïntegreerde aanpak worden geboden. Dat houdt ook in dat eenmaal 3 keer 20 minuten extra ondersteuning op niveau 3 volstaat.

Bij zorgniveau 3 is altijd lezen en spellen geïntegreerd,  waarbij het accent kan verschuiven, afhankelijk van waar de grootste problemen liggen en in welke fase van technisch lezen en spellen de leerling zit.

Kan een leerling van het voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor de vergoeding?

Nee, de gemeente geeft alleen vergoeding voor diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie voor leerlingen van het primair onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs). In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 24 oktober 2018, heeft deze hoogste rechter aangegeven dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor vergoede dyslexiezorg in het geval van ernstige dyslexie voor kinderen in het basisonderwijs die tussen de 7 en 12 jaar oud zijn.

Hoe lang duurt het voordat er een besluit wordt genomen door het dyslexieteam?

Ouders hebben er recht op om binnen 8 weken duidelijkheid te hebben over de toekenning van vergoede dyslexiezorg. Het dyslexieteam heeft, zodra het dossier compleet is, 7 weken om het dossier te beoordelen. De gemeente heeft 1 week om de beschikking naar ouders te sturen. Uiteraard is het dyslexieteam voornemens om zo snel mogelijk helderheid te geven, dit lukt meestal binnen vier weken.

Na de beoordeling door het dyslexieteam

Wat gebeurt er als de aanvraag als ‘positief’ beoordeeld wordt door het dyslexieteam?

Na een positieve feedback mailt het Dyslexieteam de aanvraag (beveiligd en ondertekend) naar de backoffice/medewerker van de desbetreffende gemeente. Deze aanvraag bestaat uit het door de ouders ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (Aanvraagformulier Verleningsbeschikking ED).

De gemeente zorgt voor het afgeven van de verleningsbeschikking voor dyslexiezorg. Deze beschikking (in 1e instantie bedoeld voor de diagnosestelling en – als de diagnose ED wordt gesteld – ook voor de behandeling) krijgen de ouders per post toegestuurd en verstuurt de gemeente naar de gekozen zorgaanbieder. Ouders kunnen met deze beschikking naar een gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze. De meest recente lijst is hier te vinden.

Wat gebeurt er als de aanvraag als ‘negatief’ beoordeeld wordt door het dyslexieteam?

Na een negatieve feedback mailt het Dyslexieteam de aanvraag (beveiligd) naar de backoffice/medewerker van de desbetreffende gemeente. De dyslexiedeskundige onderbouwt hierbij kort wat maakt dat het dossier (nog) niet voldoet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg.

Indien ouders het hier niet mee eens zijn, dan kunnen zij bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Hoe dat moet staat op de beschikking die ouders van de gemeente ontvangen.

Komt de leerling niet in aanmerking voor behandeling door een dyslexiebehandelaar? Dan zal de school op basis van haar zorgplicht zorgen voor extra ondersteuning op school. Hoe dat in de praktijk gaat, bespreekt de school met de ouders.

We gaan verhuizen naar een andere gemeente, hoe moet het nu met de behandeling?

Landelijk is afgesproken dat als een jeugdige naar een andere gemeente gaat verhuizen de nieuwe gemeente de beschikking overneemt zodat de behandeling kan worden afgerond.