Zo werkt passend onderwijs

Navigeer naar leerlingenvervoer
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar leerlingenvervoer
Navigeer naar_vragen

Zo werkt Passend Onderwijs

 

In één oogopslag zien hoe passend onderwijs werkt? Bekijk dan infographic of onze animatiefilm.

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, liefst op een reguliere school. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs aangevraagd worden.

 

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op elke school binnen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 beschikbaar is. Deze basisondersteuning is bedoeld voor alle leerlingen. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de basisschooltijd goed te doorlopen. Scholen hebben hiervoor deskundige leerkrachten en een intern begeleider in huis. Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids.

Het samenwerkingsverband werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie of een visuele beperking. Op deze pagina leest u er meer over.

 

Basisschoolarrangement

Heeft uw kind nog meer ondersteuning nodig? Dan schakelt de school de trajectbegeleider passend onderwijs in. Deze werkt voor alle scholen binnen een schoolbestuur en denkt en beslist mee over de gewenste ondersteuning. De trajectbegeleider passend onderwijs organiseert hiervoor een multidisciplinair overleg. Dit bestaat uit u als ouders, de leerkracht, de intern begeleider en eventuele deskundigen, zoals een psycholoog, orthopedagoog of jeugdhulpverlener. In het multidisciplinair overleg wordt besproken welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft.

De school (vaak de intern begeleider of de trajectbegeleider passend onderwijs) kan ook bij het samenwerkingsverband aanvullende expertise aanvragen. Het samenwerkingsverband zorgt dan voor de inzet van de ondersteuningsspecialist(en).

 

Speciaal (basis)onderwijs

Is bovenstaande ondersteuning niet voldoende voor de behoeften van uw kind? Dan bekijkt het multidisciplinaire team van de school of een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) wel kan bieden. Deze ondersteuning is er altijd op gericht dat uw kind zo snel mogelijk terug gaat naar de reguliere school. Als dat niet haalbaar is, dan kan uw kind op het speciaal (basis)onderwijs blijven.
Voor een plek op het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De basisschool waar uw kind zit vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband; u kunt deze  niet zelf aanvragen. Deze aanvraag wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband (de ACTA) beoordeeld en besproken met de trajectbegeleider passend onderwijs. De commissie heeft 6 weken om te besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend en voor welke periode. De huidige school ontvangt bericht over het besluit en informeert u hier vervolgens over. Samen met u gaat de school op zoek naar een goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind zelf aan op de nieuwe school.

De toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Loopt deze af en is verlenging nodig? Dan neemt de school contact met u op en dient een aanvraag in bij het samenwerkingsverband voor verlenging. Ook in dit geval wordt de aanvraag beoordeeld door de onafhankelijke commissie. De school ontvangt het bericht over het besluit en informeert u hierover.

 

Meer weten?

Bekijk hier de veelgestelde vragen of bekijk de infographic.
Meer over passend onderwijs leest u op de website van de overheid.