Pilot Onderwijszorgarrangement ‘De Schakel’ op SBO Het Baken

Kinderen die door allerlei oorzaken onvoldoende kunnen meekomen in het reguliere onderwijs , kunnen terecht op het speciaal basisonderwijs (SBO). Maar sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig door problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of bij regulering van emoties en het gedrag. Als zij overvraagd worden, verergert de problematiek en kan verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) of specialistische jeugdhulp nodig zijn.

Pilot onderwijszorgarrangementen met groepsbehandeling

In Oss startte in december 2016 een pilot onderwijszorgarrangementen (OZA) voor een aantal van deze kinderen. Binnen deze pilot, die de naam ‘De Schakel’ draagt, hebben SBO Het Baken, jeugdhulp van Koraal en ouders intensief samengewerkt. De pilot is voortgezet in de schooljaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.

Binnen de pilot wordt de emotionele ontwikkeling van kinderen gestimuleerd door middel van groepsbehandeling, waarbij er voor elk kind individuele doelen zijn vastgesteld. Specifieke expertise vanuit jeugdhulp wordt samen met het onderwijs en ouders ingezet.

Resultaten

De bevindingen vanuit de ouders, Koraal en het Baken over De Schakel zijn positief. Op meerdere terreinen wordt een gunstig effect gezien van de inzet van het onderwijszorgarrangement:

  • Uit de evaluaties (beschreven in evaluatieverslagen van individuele kinderen) blijkt dat sociaal- emotionele vaardigheden verstevigd zijn.
  • De vooruitgang op sociaal-emotioneel gebied en het gedrag heeft een positieve uitwerking in vrije situaties. Dit is onder andere terug te zien op de speelplaats.
  • Door de gesprekken die met ouders hebben plaatsgevonden over het onderwijszorgarrangement, de handelingsplannen met doelstellingen en de evaluaties hiervan, is de samenwerking met deze ouders verstevigd.
  • Leerkrachtvaardigheden op het gebied van complexe gedragsmatige problematieken worden door de intensieve samenwerking verstevigd.
  • Het feit dat school en hulpverlening in 1 gebouw gehuisvest zijn, zorgt voor korte lijnen.

 

Voor een aantal kinderen, bij wie er twijfels bestonden over continuering van onderwijs binnen het SBO, heeft de groepsbehandeling ervoor gezorgd dat zij binnen de SBO-setting konden blijven functioneren. Een verwijzing naar een meer gespecialiseerde vorm van onderwijs was hierdoor niet meer noodzakelijk. Inmiddels hebben 6 kinderen het volledige traject van de groepsbehandeling doorlopen. Alle kinderen hebben de ontwikkelingsdoelen uit het individuele behandelplan (gedeeltelijk) behaald. Uiteindelijk is 1 kind alsnog verwezen naar het SO.

Vervolg

Het gesprek wordt gevoerd met de gemeente Oss over het verder uitbouwen van De Schakel. Ook is het streven dat we kijken of een vergelijkbare samenwerking in Uden en Veghel gerealiseerd kan worden.