Meer inzicht door een slimme tool

In een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een school wat zij precies voor leerlingen kan doen die extra hulp nodig hebben. De huidige Schoolondersteuningsprofielen zijn echter erg uitgebreid en leveren ons en ouders niet de informatie die we makkelijk en overzichtelijk beschikbaar willen hebben. Het invullen en publiceren ervan wordt nu vaak gezien als een formaliteit. Daarnaast willen we als samenwerkingsverband een integraal inzicht voor passend onderwijs met minimale administratieve lasten, zodat we voortdurend antwoord hebben op de vraag: ‘hoe zit het met kwaliteit, financiën en ondersteuning?’. We gaan werken met een slimme tool die deze inzichten geeft: Perspectief op School.

Waarom is dit belangrijk?

In het speerpunt Organisatieontwikkeling (zie pagina 36 van ons ondersteuningsplan) hebben we de volgende ambitie beschreven: “Scholen hebben SOP’s die leven en die daadwerkelijk vertellen wat een school kan bieden. SOP’s waardoor ouders keuzes kunnen maken en kunnen zien waar de grenzen en de mogelijkheden van de scholen liggen.” Los van de informatie die het SOP geeft aan ouders, is het belangrijk dat we met elkaar zorgen voor een dekkend netwerk. En dat ook besturen goed in beeld hebben waar verbetering mogelijk is. De tool van Perspectief op School maakt dit mogelijk, zonder dat dit zorgt voor veel extra administratieve lasten.

We hebben de afgelopen periode onderzocht welke kengetallen en indicatoren we een plek willen geven in ons gezamenlijke nieuwe systeem voor monitoring. Als samenwerkingsverband willen we een goed beeld krijgen van hoe we ervoor staan op het gebied van bijvoorbeeld deelnamepercentages en leerlingstromen en waar middelen voor worden ingezet. Zo kunnen we met elkaar zien wat er goed gaat en wat er beter kan, en of we de doelstellingen uit ons ondersteuningsplan en jaarplan bereiken.

Voorbereidingsfase

In oktober is er een startbijeenkomst geweest over Perspectief op School voor IB’ers en directeuren van SAAM (zie foto) en voor de IB’ers en directeuren van SKOSO. Na de herfstvakantie volgen de andere besturen. Tijdens de startbijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de tool, hoe je hiermee werkt en zo het Schoolondersteuningsprofiel ontwikkelt.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe SOP’s klaar. Dan kunnen we deze met elkaar vergelijken, krijgen we inzichten over bijvoorbeeld kwaliteit en kengetallen en kunnen we hiermee bestuursgesprekken voeren. En bovenal: voor ouders is dan veel duidelijker wat zij kunnen verwachten qua ondersteuning op de scholen.