Project IKOOK: een update

Project IKOOK: een update

Project IKOOK staat voor Ieder Kind Optimale OntwikkelKansen en is de naam van het project gericht op het terugdringen van het aantal thuiszitters binnen de regio van SWV PO 30 06. Van leerlingen die niet aanwezig zijn, willen we graag weten wat daarvan de reden is. Zo kunnen we samen zoeken naar oplossingen, want ieder kind verdient de beste kansen om zich te ontwikkelen. Vanuit die inclusieve gedachten willen we graag dat elk kind aanwezig is op school en deelneemt aan het onderwijs. Wat zijn de huidige ontwikkelingen binnen project IKOOK?

Inzicht krijgen

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en mogelijke verbeterpunten hebben we een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd en hierbij gebruik gemaakt van informatie uit diverse overlegmomenten en uit beschikbare data vanuit Leerplicht. Daarnaast hebben we vragenlijsten uitgezet onder basisscholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs om een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid en afwezigheid van leerlingen.

Waar staan we nu?

SWV PO 30 06 heeft, vergeleken met het landelijk gemiddelde, weinig leerlingen die langdurig (meer dan 4 weken) ongeoorloofd afwezig zijn. Ter illustratie: gedurende het schooljaar 2022-2023 waren dit 3 leerlingen. Van deze leerlingen weten we ook dat ze op het einde van het schooljaar weer naar school gingen.

Dit lijkt goed nieuws en geen reden tot zorg. Helaas weten we ook dat er een grotere groep leerlingen is die met geoorloofde redenen tijdelijk niet, of niet volledig, naar school gaat. Dit blijkt uit eerder verzamelde gegevens.  Afgelopen schooljaar waren er bij het samenwerkingsverband zo’n 30 leerlingen bekend, die om uiteenlopende redenen deels afwezig waren op school of dreigden uit te vallen. Reden genoeg voor scholen, ketenpartners en SWV PO 30 06 om aandacht te hebben voor deze doelgroep. Uit gesprekken met professionals in onze regio maar ook uit recente landelijke publicaties weten we dat het stimuleren van aanwezigheid een complex vraagstuk is, waarbij preventief werken en het samenwerken met ketenpartners belangrijk is.

Binnen SWV PO 30 06 krijgen we de groep “verborgen” thuiszitters steeds beter in beeld door gemaakte afspraken met scholen en ketenpartners over het verzamelen van data. Gesprekken met ouders, onderwijs- en zorgprofessionals hebben ons ook informatie opgeleverd over mogelijk onderliggende oorzaken van afwezigheid op school. Ook stimuleren we scholen om tijdig (preventief) anderen te betrekken als er zorgen zijn over de aanwezigheid van leerlingen.

Routekaart Aanwezigheid op school

Vanuit scholen kregen we het signaal dat er behoefte was aan meer duidelijkheid over wie wat kan en moet doen om aanwezigheid van kinderen te stimuleren. Een werkgroep van SWV PO 30 06 heeft in samenwerking met de GGD, leerplicht en vertegenwoordigers van schoolbesturen, de routekaart Aanwezigheid op school ontwikkeld. Deze routekaart dient als hulpmiddel voor PO-scholen om de juiste stappen te zetten om de aanwezigheid van kinderen op school te bevorderen. Een goed gebruik van de routekaart draagt er ook aan bij dat:

  • Alle kinderen gezien worden.
  • Aanwezigheid (en dus ook afwezigheid) van kinderen op de juiste manier geregistreerd wordt.
  • Scholen tijdig met ouders en kind in gesprek gaan.
  • Scholen verzuim melden bij Leerplicht.
  • Scholen goed samenwerken met ketenpartners.

 

Meer informatie over de routekaart Aanwezigheid op school.

 

Monitoren en bijsturen

Ook de komende periode zullen we data over aanwezigheid blijven monitoren en checken of wat we doen ook echt helpt. De routekaart Aanwezigheid op school willen we komende schooljaar gebruiken als uitgangspunt bij bijeenkomsten die we samen met scholen en ketenpartners organiseren.

Door samen te werken in onze regio SWV PO 30 06, zijn we op de goede weg om het aantal thuiszitters tot een minimum te beperken.