Samen sterker: beweging naar onafhankelijk toezicht

Samen sterker: beweging naar onafhankelijk toezicht

SWV PO 30 06 maakt in 2024 de overstap naar onafhankelijk intern toezicht. We doen dit om een duidelijk onderscheid te maken tussen het ontwikkelen van het algemene beleid en het uitvoeren van taken binnen dat beleid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen precies weet wat zijn of haar rol is en dat taken niet door elkaar lopen. De interne toezichthouders beoordelen het beleid en de bestuurder op een objectieve manier en geven de bestuurder onpartijdig advies met als uiteindelijk doel: hoe doen we het goed voor de kinderen?

Concreet betekent dit dat het samenwerkingsverband wordt omgevormd van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid tot een stichting met een onafhankelijke raad van toezicht. Daarnaast wordt een deelnemersraad ingesteld die bestaat uit de aangesloten besturen. Frank Kat (bestuurder SWV PO 30 06), Hartger Wassink (onafhankelijk voorzitter ALV en adviseur voor bestuur en toezicht), en Harrie van de Ven (statutair voorzitter ALV) vertellen meer over deze transitie.

Ontwikkeling naar een vereniging

Harrie van de Ven is naast statutair voorzitter van de ALV ook voorzitter van het College van Bestuur bij Optimus. Harrie vertelt: “Binnen ons samenwerkingsverband heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevonden in ongeveer 8 jaar tijd. Eerst was er sprake van een directeur en vormden de bestuurders samen het bestuur. Zij bestuurden feitelijk het samenwerkingsverband. De vervolgstap was dat er een ontwikkeling plaatsvond naar de huidige vorm van besturing: er werd een bestuurder benoemd. Daarmee veranderde de rol van de bestuurders enorm. Zij vormden de Algemene Leden Vergadering (ALV) en hielden toezicht op de bestuurder en het beleid. Maar daarnaast voerden zij ook het inhoudelijke gesprek met de bestuurder. Dat zijn 2 petten. Om objectiviteit te waarborgen en onze taak als ALV zo goed mogelijk uit te voeren hebben we gekozen voor een onafhankelijk voorzitter van de ALV en is Hartger benoemd.”

De kern blijft een goed gesprek

Nu zien we bij het samenwerkingsverband de ontwikkeling naar een stichting. Wat houdt deze ontwikkeling in? Hartger: “Er verandert niet zo heel veel en tegelijkertijd gebeurt er heel veel. De kern blijft een goed gesprek tussen de bestuurder en de aangesloten besturen. We zijn ons gaan richten op de voorwaarden om het goede gesprek te kunnen blijven voeren. Daar gaat het om. Met elkaar hebben we concreet gemaakt wat we met elkaar willen bereiken, wanneer we tevreden zijn en aan welke randvoorwaarden dat resultaat moet voldoen.

Maar de formele lijn verandert. Op dit moment fungeert de ALV als werkgever van Frank, omdat zij intern toezichthouder is. Doordat de ALV bestaat uit de aangesloten besturen, kijken zij ook inhoudelijk naar het beleid en voeren ze inhoudelijk het gesprek met Frank. Hierdoor lopen rollen en verantwoordelijkheden soms door elkaar. Dit willen we verbeteren door een onafhankelijke raad van toezicht in te stellen die toezicht houdt en als formele werkgever van Frank fungeert. De besturen vormen samen een deelnemersraad die betrokken blijft bij het inhoudelijk gesprek over het beleid. De deelnemersraad blijft een belangrijk gremium.”

Vertrouwen

Frank Kat vult aan: “Ruim 2,5 jaar geleden startte ik in mijn functie als bestuurder van het samenwerkingsverband. Om mijn functie goed te kunnen uitvoeren, stond ik bewust stil bij de opdracht die we met elkaar uit te voeren hebben. Hoe kunnen we de komende jaren de route naar inclusief onderwijs het beste vormgeven zodat we ambitie inclusief onderwijs 2035 realiseren? Hoe kunnen we in overleg met elkaar stappen te maken die passen in onze regio? Wat is dan mijn rol en wat is de rol van anderen? Dat zegt natuurlijk ook iets over de inrichting van het samenwerkingsverband en de activiteiten die we daar doen.”

Een langdurig en zorgvuldig proces van observeren en onderzoeken volgde. En met positief resultaat. Er is vertrouwen in de nieuwe structuur en om de rol van intern toezicht over te dragen. Harrie: “Tijdens deze transitie is constant de insteek geweest: hoe doen we het goed voor de kinderen? We gaan deze transitie niet in voor een technische ingewikkelde governance, maar we doen dit omdat we maatschappelijk betrokken zijn. We zetten de positie van het kind en de kwaliteit van het onderwijs centraal. Iedereen zit daar voor dat éne ding: passend onderwijs voor ieder kind.”

Bouwen aan de toekomst

Doen wat kinderen nodig hebben, is het uitgangspunt van ons handelen. Samen zijn we er voor alle kinderen, en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. De komende jaren werken we toe naar inclusief onderwijs. Dat is niet alleen een opdracht aan ons samenwerkingsverband en de besturen; we geloven er ook in. Samen bouwen we aan de toekomst.

Ben jij ook betrokken en passievol over het onderwijs? Wil jij graag een van maatschappelijke meerwaarde zijn binnen ons samenwerkingsverband?
SWV PO 30 06 zoekt een onafhankelijk voorzitter en leden voor de raad van toezicht. 

De volledige vacature vind je hier. Lees ook de profielschets om een goed beeld te krijgen van wie we zoeken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Kat, bestuurder SWV PO 30 06,  via info@swvpo3006.nl of via 0412 – 617 077.