Start pilots dyslexie in Oss

Start pilots dyslexie in Oss

In de gemeente Oss is het gebruik van dyslexiezorg hoog. Reden genoeg voor de gemeente Oss en SWV PO 30 06 om te onderzoeken waar dat aan ligt en te ontdekken welke interventies passend zijn. Daarom starten er in het schooljaar 2023-2024 pilots op drie scholen, in samenwerking met de bieb. Michelle Nikkelen en Joke de Wit vertellen over het waarom en hoe van het project: “We hopen inzicht te krijgen in hoe we meer preventief kunnen werken.”

Opvallende cijfers

“De afgelopen periode constateerden we dat we veel aanvragen voor dyslexieonderzoek binnen krijgen”, vertelt Michelle, lid van het dyslexieteam van SWV PO 30 06. “In onze regio, en dus ook in de gemeente Oss, is het gebruik van dyslexiezorg hoger dan je zou verwachten op basis van de populatie. En dit lijkt verder toe te nemen. De gemeente Oss zag dit ook en benaderde ons. Al pratend over de wens om meer preventief te handelen, ontstond het idee van de pilots.”

Joke de Wit, beleidsadviseur sociaal domein in de gemeente Oss, knikt bevestigend. “Taalontwikkeling en het stimuleren van lezen vinden we in Oss heel belangrijk. Daar zetten we op allerlei manieren op in. Daarom hebben we besloten om geld vrij te maken voor pilots op drie scholen. Hiermee hopen we erachter te komen welke interventies werken om de vraag naar dyslexiezorg te verminderen én hoe we meer preventief kunnen werken.”

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De diagnose en behandeling van ernstige dyslexie (ED) valt onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de vier gemeenten in onze regio. Zij hebben de ‘toegangspoort’ voor dyslexie ondergebracht bij het dyslexieteam van SWV PO 30 06, dat veel inhoudelijke kennis heeft. Het dyslexieteam beoordeelt de aanvragen voor vergoeding van onderzoek naar ernstige dyslexie en stuurt deze na beoordeling door naar de gemeenten, die de beschikkingen afgeven.
Leerkrachten en scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van goed lees- en spellingsonderwijs op verschillende ondersteuningsniveaus. Zij kunnen het dyslexieteam benaderen voor advies.

Drie pilots

Op basis van de dyslexiemonitor hebben het dyslexieteam van het samenwerkingsverband en de gemeente drie scholen geselecteerd voor een pilot: Sint Lambertus (Optimus), De Lockaert (Filios Scholengroep) en De Blinkerd (SAAM* Scholen). “Niet omdat zij het slecht doen”, benadrukt Michelle. “Maar bijvoorbeeld omdat sommige scholen in verhouding veel meer aanvragen doen die ook bijna allemaal terecht blijken te zijn. Of omdat er juist helemaal geen aanvragen gedaan worden, terwijl je dat wel zou verwachten. Het is interessant om erachter te komen waar dat door komt. Verder hebben we bij het kiezen van de pilotscholen ook rekening gehouden met de verschillen tussen stad en buitengebied én verschillende schoolbesturen gevraagd om mee te doen.”

Elke basisschool maakt een eigen plan van aanpak voor de pilot. Joke: “In dit plan komen meetbare doelstellingen en gewenste resultaten te staan, maar ook hoe de voortgang gemonitord wordt. In elke pilot zijn er twee belangrijke partners: allereerst de bieb, omdat deze een rol heeft in taalstimulering. Als tweede ouders van leerlingen, omdat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is voor taalontwikkeling door bijvoorbeeld voor te lezen thuis. Verder is het dyslexieteam betrokken om mee te denken, inhoudelijk te adviseren en om te monitoren. Als gemeente zijn we opdrachtgever, stellen we middelen ter beschikking voor bijvoorbeeld scholing en kijken we hoe we de inzichten straks breder kunnen delen met andere scholen en partners.”

Samen aan de slag

Zowel Michelle als Joke hopen dat de pilots vooral inzichten geven in kansen voor meer preventie. Michelle: “We zijn heel benieuwd naar de verklaringen voor de verschillen die we zien bij scholen en wat we daarvan kunnen leren.” Daar sluit Joke zich bij aan: “We gaan het écht samen doen. Omdat taal heel belangrijk is!”

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de scholen en maken zij een plan van aanpak. De focus zal waarschijnlijk vooral liggen op de onderbouw, omdat daar het leesonderwijs vorm krijgt. De pilots lopen in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Tussentijds en na afronding zullen we een bericht delen over de inzichten. Wil je dat niet missen, volg ons dan via LinkedIn!