“We hebben elkaar nodig”

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 werkt nauw samen met partners, waaronder de vijf gemeenten in haar werkgebied. Meierijstad is er daar een van. We vroegen Marjolein van Meeuwen, beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Meierijstad, hoe zij tegen die samenwerking aankijkt.

“Meierijstad heeft te maken met twee samenwerkingsverbanden: SWV PO 30 06 voor voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode en SWV PO de Meierij voor de voormalige gemeente Schijndel. Binnen de gemeente hebben we een beleidscluster voor het sociale domein, waar ook jeugd en onderwijs onder vallen. Ons team heeft vier medewerkers. Twee collega’s richten zich op preventief jeugdbeleid en de lokale jeugdhulp. Eén van mijn collega’s heeft contacten met het primair onderwijs en de kinderopvang en ik hou me vooral bezig met de inkoop van jeugdhulp en passend onderwijs. Als beleidsmedewerkers sluiten wij aan bij het ambtelijk overleg met het samenwerkingsverband. De bestuurders van het samenwerkingsverband en de wethouders die jeugd en onderwijs in de portefeuille hebben, hebben minimaal één keer per jaar een ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’, een OOGO.”

Samenwerken en korte lijnen

“Regionaal stemmen we af wat we regionaal oppakken en wat lokaal. De regionale afspraken komen voort uit het regionaal beleidsplan voor jeugd. De lokale actiepunten die we gezamenlijk met de partners willen bereiken. staan in de lokale educatieve agenda. Het samenwerkingsverband is een van die partners. Bij lokale initiatieven stemmen we af wie wat doet en wat de rol is van de scholen, de gemeente en het samenwerkingsverband. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze samenwerking en dat werpt nu zijn vruchten af. De lijnen zijn kort, we maken goede afspraken en rollen worden steeds duidelijker. Het is geen ‘zij-wij’ meer, omdat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor wat kinderen nodig hebben.”

Concrete voorbeelden

“Een concreet voorbeeld van onze samenwerking is bijvoorbeeld dat we als gemeente ervoor gekozen hebben om het dyslexieteam bij het samenwerkingsverband te beleggen. Daar zit immers veel meer kennis en kunde over dyslexiezorg dan bij ons als gemeente. Ook realiseren we steeds vaker dat er op de scholen in een vroeg stadium een toegangsmedewerker van de gemeente betrokken is, bijvoorbeeld iemand van het Centrum Jeugd en Gezin of het basisteam Jeugd en Gezin. In Meierijstad noemen wij die professional een aansluitfunctionaris. Zo trekken we samen met de school en ouders op. En binnenkort verschijnt een notitie die we samen hebben gemaakt en waarin staat hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en wanneer je welke hulp inzet.”

Pilots

“Op sommige scholen zien we dat meerdere kinderen jeugdhulp krijgen van een of meerdere jeugdhulp aanbieders. Ze krijgen deze hulp nu op basis van een individuele beschikking. We bekijken of dat niet collectief – op schoolniveau in plaats van op kindniveau – kan en zonder beschikking. De eerste initiatieven hiervoor komen van de grond. Een andere mooie pilot is de pilot Verbinding Plus in Sint-Oedenrode. Daar wordt intensief samengewerkt tussen partners van opvang, onderwijs en zorg, met als doel om snel en thuisnabij de juiste (extra) ondersteuning te kunnen bieden. We werken hier echt intensief samen vanuit één visie.”

Stap voor stap

“Als gemeente onderschrijven we het belang van inclusief onderwijs, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen thuisnabij onderwijs kunnen ontvangen. Dit doen we onder andere door de inzet van jeugdhulp op school, bijvoorbeeld door taalactiviteiten. Maar ook door kritisch mee te denken en door het gesprek te voeren met inwoners. Daarbij haken we aan bij de kansen die er zijn, bijvoorbeeld als besturen gaan fuseren of bij nieuwbouw. We doen graag mee met ontwikkelingen en willen verbinden. De neuzen staan inmiddels dezelfde kant op; iedereen heeft dezelfde intenties en ideeën. Maar de kunst is om daar op de juiste manier uitvoering aan te geven. Dat is de volgende stap en om stappen te zetten, hebben we elkaar echt nodig.”